Coronavirus

Fel llawer o eglwysi ac enwadau eraill, rydym ni wedi cau ein hadeilad i bob wasanaeth a cyfarfod tan rybudd pellach. Yn y cyfamser, cynhelir gwasanaethau arlein ar fore ddydd Sul am 10:30yb. Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys trwy ebost at office@penrallt.org (unrhyw amser) neu ffôn ar 07934 231788 (Llun-Gwener, 10yb-3yh).

Darllenwch y llythr hwn (PDF) a cyhoeddwyd ar ddydd Mercher 18 Mawrth.

Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt

Cyhoeddir manylion o beth sy'n digwydd ar hyn o bryd ym Mhenrallt yn ein bwletinau newyddion misol. Hefyd, croeso i chi danysgrifio at ein calendr neu at y porthiant newyddion sy'n ymddangos dano fo ar y dudalen hon (DS mae'n debyg fydd eitemau wedi'u cyhoeddi cyn 18/03/2020 ddim yn berthnasol bellach).


Wythnos Cymorth Cristnogol: 10-16 Mai 2020

Mae Cymorth Cristnogol yn bodoli i greu byd lle mae pawb yn gallu byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi. Wythnos 10 – 16 Mai ydy Wythnos Cymorth Cristnogol.

Mae Cytûn Bangor yn cynnal gwasanaeth addoli ar Zoom ar Ddydd Llun 11 Mai am hanner dydd. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fanylion am sut i ymuno â'r cyfarfod.

Roedd ein gwasanaeth ar 3 Mai ar bwnc Cymorth Cristnogol. Gwelwch y dudalen hon am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwaith Cymorth Cristnogol a sut i'w cefnogi nhw.

Cyhoeddwyd: 7 Mai 2020


Cyfarfod Gweddi Misol

Yn ogystal ag ein cyfarfodydd gweddi wythnosol ar fore dydd Sadwrn (8:30yb yn Ystafell Twrgwyn bob dydd Sadwrn), rydym ni'n cynnal cyfarfod gweddi misol gyda'r nos yng nghanol yr wythnos, ar gyfer yr holl gynulleidfa. Rydym ni'n annog pawb i ddod ato. Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn y capel, ar noson wahanol bob mis i alluogi y rhai efo ymrwymiadau eraill i ddod weithiau. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7:30yh ac yn parhau am tua un awr. Dydy'r grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yn yr un wythnosau a'r cyfarfod gweddi.

Bydd cyfarfod gweddi misol nesaf ar Nos Fawrth 7 Ebrill. Mae dyddiad y cyfarfod canlynol i gael ei gadarnhau o hyd.

Cyhoeddwyd: 12 Mawrth 2020


Gweddi a Phanad

Unwaith bob mis, mae gan ddynion Penrallt cyfle i ddod efo'i gilydd i weddïo. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn digwydd ar Ddydd Mercher cyntaf y mis am 10:30yb yn Ystafell Twrgwyn ym Mhenrallt ac yn parhau am tua awr. Wedyn, mi awn ni dros y ffordd ar gyfer panad o goffi.

Bydd Cyfarfod Gweddi a Phanad nesa ar Ddydd Mercher 1 Ebrill 2020.

Cyhoeddwyd: 11 Mawrth 2020


Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt am 7:30yh ar Nos Lun 27 Ebrill yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd: 25 Chwefror 2020


Gwasanaethau mewn Cartref Henoed

Unwaith y mis, mae tîm o Benrallt yn mynd i Haulfre, cartref henoed yn Llangoed (ger Biwmares), er mwyn cynnal gwasanaeth ar gyfer y preswylwyr. Mae'r gwasanaethau fel arfer ar brynhawn Sul cyntaf y mis. Croeso cynnes i chi ymuno â ni. Mae arnom ni angen cerddorion a siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

Bydd dim gwasanaeth ym mis Mawrth. Cynhelir y gwasanaeth nesaf ar Ddydd Sul 6 Ebrill. O hyn ymlaen bydd y gwasanaethau yn cychwyn yn gynharach nag o'r blaen, am 2yh; mae'r gwasanaeth fel arfer yn parhau am tua hanner awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys i gadarnhau'r dyddiad, os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymuno â'r tîm.

Cyhoeddwyd: 23 Chwefror 2020


Alpha

Cwrs Alpha ydy cyfle i bawb archwilio'r ffydd Gristnogol. Mae'r cwrs am ddim ac mae'n rhedeg dros gyfnod o tua 10 wythnos. Mae Alpha yn lle gwych i ymlacio, wneud ffrindiau, cael hwyl, a dysgu, mewn awyrgylch difygythiol. Bydd pob sesiwn yn dechrau efo pryd o fwyd, ac wedyn bydd sgwrs a trafod mewn grwpiau. Croeso i bawb, ac i bob cwestiwn.

Mae Cwrs Alpha yn rhedeg ar hyn o bryd ym Mhenrallt ar nosau Llun yn ein hadeilad, o 7yh. Dechreuodd y cwrs ar Nos Lun 27 Ionawr ac bydd yn rhedeg bob wythnos tan y Pasg. Mae hi'n bosibl ymuno â'r cwrs (neu ddod i drio fo) unrhyw bryd yn ystod yr wythnosau cyntaf. Os hoffech chi gael gwybodaeth bellach am Alpha, anfonwch e-bost at y tîm Alpha neu ymwelch ag ein tudalen Alpha ar Facebook.

Cyhoeddwyd: 28 Ionawr 2020


Porthiant Newyddion:  Tanysgrifiwch at Newyddion Penrallt.