Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

18 – 25 Ionawr 2021

Mae'r Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn 2021 wedi'i pharatoi gan Gymuned Mynachol Grandchamp yn y Swistir. Mae'r thema, 'Yr hwn sydd yn aros ynof fi, a minnau ynddo yntau, hwnnw sydd yn dwyn ffrwyth lawer', yn dod o Ioan 15:1-17.

Mae Cytûn Bangor yn gweithredu ar-lein dros Zoom ar gyer yr wythnos. Rydym ni'n wahodd i chi ymuno â'n brodyr a chwiorydd o'r eglwysi eraill am un o'r digwyddiadau canlynol:

Cyslltwch â swyddfa'r eglwys os oes arnoch angen manylion cyswllt y cyfarfod yn neilltuol.

Nos Lun 25 Ionawr: Cyfarfod Gweddi Cenhadol

Byddem ni'n cyfarfod ar Zoom am 7:30yh ar nos Lun 25 Ionawr i weddïo dros ein partneriaid cenhadol ledled y byd. Croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Nos Fercher 10 Chwefror: CCB Cytûn

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cytûn Bangor (Eglwysi Ynghŷd ym Mangor) i fod i ddigwydd dros Zoom ar nos Fercher 10 Chwefror,am 7:30yh. Siân Rees, Cyfarwyddwr Cenedlaethol y Cynghrair Efengylaidd yng Nhgymru, fydd y siaradwr gwadd. Gwyliwch yma am gyswllt i'r cyfarfod.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae'n gwasanaethau ar-lein ac ar agor i bawb. Awgrymir gwneud y gwasanaeth am 10:30yb ar fore Sul ond mae o ar gael ar unrhyw amser.

Mae'r gwasanaeth presennol ynghŷd a weddill ein gwasanaethau ar-lein ar gael ar dudalen gwasanaethau:

Ar ddydd Sul cyntaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Mae rhan cyntaf y gwasanaeth ar gael ar unryw amser ond mae'r cymun yn fyw ar Zoom am 11:30yb ar fore Sul. Ar bob dydd Sul arall rydym ni'n cyfarfod i sgwrsio am 11:30yb, hefyd ar Zoom. Mae'r cyfarfodydd hyn ar agor i bawb; croeso cynnes i ymwelwyr.

Capel Caffi

Unwaith y mis, fel arfer ar drydydd nos Sul y mis, cynhelir Capel Caffi, yn digwydd ar Zoom am 6:30yh ac yn parhau am tua awr. Mae'r gwasanaethau yn anffurfiol iawn ac yn rhyngweithiol, efo cerddoriaeth byw, trafod mewn grwpiau bach a cyfle i fyfyrdod. Bydd y gwasanaeth caffi nesa ar 21 Chwefror.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am hanner dydd ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r digwyddiadau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

Newyddion Eraill

Diweddariad Adeilad

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn rhai o'n gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Gweithiwr Ieuenctid

Rydym ni am benodi gweithiwr ieuenctid rhan amser. Mae manylion am y swydd a sut i wneud cais drosti yn y Pecyn Cais. Dyddiad cau ymgeisio ydy Dydd Sul 31 Ionawr.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.