Newyddion Penrallt Beth sy'n digwydd yng Nghapel Penrallt, Bangor http://www.penrallt.org/news_cy Magnus Forrester-Barker webmaster@penrallt.org © 2009 Eglwys Bedyddwyr Penrallt 2020-07-22T16:22:56+02:00 Diweddariad Adeilad http://www.penrallt.org/news/archive/reopening.20200720_cy.txt 2020-07-22T16:22:56+02:00

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn rhai o'n gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg iawn byddem ni'n gallu dychwelyd i 'normal' am sbel eto.

Mae Gwasanaethau Sul yn parhau ar-lein.

Mae Swyddfa'r Eglwys ar gau o hyd, ond rydych chi'n gallu cysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost: office@penrallt.org, neu ar ffôn symudol: 07934 231788 (Llun - Gwener, 10yb - 3yh yn unig).

Cyfarfod Gweddi Cenhadaeth http://www.penrallt.org/news/archive/missionPrayer.20200715_cy.txt 2020-07-22T16:22:56+02:00

Cynhelir ein cyfarfod gweddi cenhadaeth chwarterol am 8yh ar Nos Lun 27 Gorffennaf dros Zoom. Dyma cyfle i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ar draws y byd ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ymuno â'r cyfarfod.

Cyfarfod Gweddi Canol Wythnos http://www.penrallt.org/news/archive/prayerMeeting.20200710_cy.txt 2020-07-22T16:22:56+02:00

Wrth i ni fethu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad am gyfarfodydd gweddi, rydym ni'n cynnal cyfarfod gweddi byr dros Zoom bob dydd Gwener am hanner dydd, am tua hanner awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ymuno â'r cyfarfod.

Gwasanaeth Sefydlu http://www.penrallt.org/news/archive/induction.20200707_cy.txt 2020-07-22T16:22:56+02:00

Cynhaliwyd gwasanaeth sefydlu ein Gweinidog newydd, y Parch. John Thompson, ar Ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf, gan ddefnyddio Zoom. Mae fideo'r oedfa ar gael i'w weld ar sianel YouTube John.

Wythnos Cymorth Cristnogol: 10-16 Mai 2020 http://www.penrallt.org/news/archive/ChristianAidWeek.20200507_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Mae Cymorth Cristnogol yn bodoli i greu byd lle mae pawb yn gallu byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi. Wythnos 10 – 16 Mai ydy Wythnos Cymorth Cristnogol.

Mae Cytûn Bangor yn cynnal gwasanaeth addoli ar Zoom ar Ddydd Llun 11 Mai am hanner dydd. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fanylion am sut i ymuno â'r cyfarfod.

Roedd ein gwasanaeth ar 3 Mai ar bwnc Cymorth Cristnogol. Gwelwch y dudalen hon am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwaith Cymorth Cristnogol a sut i'w cefnogi nhw.

Gweddi a Phanad http://www.penrallt.org/news/archive/panad.20200311_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Unwaith bob mis, mae gan ddynion Penrallt cyfle i ddod efo'i gilydd i weddïo. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn digwydd ar Ddydd Mercher cyntaf y mis am 10:30yb yn Ystafell Twrgwyn ym Mhenrallt ac yn parhau am tua awr. Wedyn, mi awn ni dros y ffordd ar gyfer panad o goffi.

Bydd Cyfarfod Gweddi a Phanad nesa ar Ddydd Mercher 1 Ebrill 2020.

Gwasanaethau mewn Cartref Henoed http://www.penrallt.org/news/archive/haulfre.20200223_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Unwaith y mis, mae tîm o Benrallt yn mynd i Haulfre, cartref henoed yn Llangoed (ger Biwmares), er mwyn cynnal gwasanaeth ar gyfer y preswylwyr. Mae'r gwasanaethau fel arfer ar brynhawn Sul cyntaf y mis. Croeso cynnes i chi ymuno â ni. Mae arnom ni angen cerddorion a siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

Bydd dim gwasanaeth ym mis Mawrth. Cynhelir y gwasanaeth nesaf ar Ddydd Sul 6 Ebrill. O hyn ymlaen bydd y gwasanaethau yn cychwyn yn gynharach nag o'r blaen, am 2yh; mae'r gwasanaeth fel arfer yn parhau am tua hanner awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys i gadarnhau'r dyddiad, os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymuno â'r tîm.

Alpha http://www.penrallt.org/news/archive/alphaCourse.20200128_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Cwrs Alpha ydy cyfle i bawb archwilio'r ffydd Gristnogol. Mae'r cwrs am ddim ac mae'n rhedeg dros gyfnod o tua 10 wythnos. Mae Alpha yn lle gwych i ymlacio, wneud ffrindiau, cael hwyl, a dysgu, mewn awyrgylch difygythiol. Bydd pob sesiwn yn dechrau efo pryd o fwyd, ac wedyn bydd sgwrs a trafod mewn grwpiau. Croeso i bawb, ac i bob cwestiwn.

Mae Cwrs Alpha yn rhedeg ar hyn o bryd ym Mhenrallt ar nosau Llun yn ein hadeilad, o 7yh. Dechreuodd y cwrs ar Nos Lun 27 Ionawr ac bydd yn rhedeg bob wythnos tan y Pasg. Mae hi'n bosibl ymuno â'r cwrs (neu ddod i drio fo) unrhyw bryd yn ystod yr wythnosau cyntaf. Os hoffech chi gael gwybodaeth bellach am Alpha, anfonwch e-bost at y tîm Alpha neu ymwelch ag ein tudalen Alpha ar Facebook.

Gwasanaethau Nadolig http://www.penrallt.org/news/archive/christmasServicesUpdate.20191217_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Ar Nos Sul 22 Rhagfyr, am 6yh, bydd gwasanaeth anffurfiol yn neuadd cefn, o'r enw Music, musings and (maybe) mince pies. Bydd hwn yn cynnwys rhai o garolau mwy anarferol ynghŷd â barddoniaeth y tymor, a ddylai fod 'na mins peis a panad ar gael.

Fel arfer, bydd gwasanaeth teulu byr ar fore dydd Nadolig, gan gychwyn am 10:30yb. Rhoddir yr offrwm eleni at Digartref, sy'n darparu cefnogaeth a chymorth i rai wedi'u heffeithio gan ddigartrefedd.

Sylwch bydd dim gwasanaeth gyda'r nos ar Nos Sul 29 Rhagfyr.

Hystingau Etholiad Cyffredinol http://www.penrallt.org/news/archive/hustings.20191127_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Wrth baratoi am yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr, bydd Cytûn Bangor yn rhedeg Hystingau am 7:30yb ar Nos Sul 8 Rhagfyr yn Eglwys Emaus. Dyma gyfle i glywed ymgeiswyr ar gyfer etholaethArfon. Croeso i bawb!

Bydd y Gwir Barchedig Andy John, Esgob Bangor, yn cadeirio'r cyfarfod. Cyflwynwch gwestiynau ar gyfer yr ymgeiswyr, gyda'ch enw, erbyn 5yh ar 6 Rhagfyr.

Gwasanaethau Nadolig http://www.penrallt.org/news/archive/christmasServices.20191119_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Bydd gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul ar Ddydd Sul 15 Rhagfyr am 10:30yb. Y noson hon, am 6yh, bydd gwasanaeth traddodiadol o wersi a charolau, gan gynnwys sawl ganeuon gan côr wedi ffurfio ar gyfer yr achlysur.

Ar Nos Sul 22 Rhagfyr, am 6yh, bydd gwasanaeth anffurfiol yn neuadd cefn, o'r enw Music, musings and (maybe) mince pies. Bydd hwn yn cynnwys rhai o garolau mwy anarferol.

Fel arfer, bydd gwasanaeth teulu byr ar fore dydd Nadolig, gan gychwyn am 10:30yb. Rhoddir yr offrwm eleni at Digartref, sy'n darparu cefnogaeth a chymorth i rai wedi'u heffeithio gan ddigartrefedd.

Sylwch bydd dim gwasanaeth gyda'r nos ar Nos Sul 29 Rhagfyr.

Bible Unzipped http://www.penrallt.org/news/archive/bibleUnzipped.20191022_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Bible Unzipped ydy seminar misol am ddim gyda'r bwriad o ddadbacio'r Ysgrythurau yn fwy manwl nag sy'n bosibl mewn pregeth Dydd Sul ac i ddarparu i'r rhai sy'n arwain yn yr eglwys offer i'n helpu astudio a dysgu o'r Beibl, gan ddysgu diwinyddiaeth mewn ffordd hawdd ei chyrraedd ond sy'n ein herio ac estyn ni. Arweinir Bible Unzipped gan sawl gweinidog lleol, gan gynnwys Peter Cousins, cyn-weinidog Penrallt.

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer ar drydedd fore Sadwrn y mis yn Rhos-on-Sea United Reformed Church, o 9:30yb i 12yh. Mae dau sesiwn bob tro (trwy gyfrwng y Saesneg), ar bynciau gwahanol, efo toriad lluniaeth rhyngddyn nhw. Bydd y cyfarfod nesaf, a sesiwn olaf y flwyddyn, ar ddydd Sadwrn 16 Tachewedd.

Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys am ragor o wybodaeth.

Profi Duw http://www.penrallt.org/news/archive/experiencingGod.20190301_cy.txt 2020-07-02T00:04:26+02:00

Mae ein cwrs Experiencing God (Profi Duw) yn parhau, efo sesiynau grŵp yn y capel ar y bedwerydd Nos Fawrth o bob mis a Dydd Iau (bore a noswaith) o'r un wythnos. Bydd sesiynau gyda'r nos yn dechrau am 7:30yh a sesiynu'r bore am 10yb. Fel arfer bydd grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yr un wythnosau a sesiynau'r cwrs. Erbyn hyn mae'n rhy hwyr i ymuno â'r cwrs cyfredol ond os hoffech chi mwy o wybodaeth amdano, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Dyddiadau'r sesiynau nesaf ydy:

  • Dydd Mawrth 26 / Dydd Iau 28 Mawrth
  • Dydd Mawrth 23 / Dydd Iau 25 Ebrill
  • Dydd Mawrth 28 / Dydd Iau 30 Mai
  • Dydd Marth 25 / Dydd Iau 27 Mehefin
Mae hi'n bosibl bydd y patrwm, neu dyddiadau unigol, yn newid, felly gwyliwch yma eto i gadarnhau dyddiadau sesiynau yn y dyfodol.